กองทุนคุ้มครองเด็ก

 

     กองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย

              1)  บุคคล

                           1.1) เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

                              ก) เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ (มาตรา 32) ได้แก่

1) เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า

2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง

3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใด ๆ เช่น ถูกจำคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท

4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล

5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรมหรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดี  หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

6) เด็กพิการ

7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก

8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                             ข) เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (มาตรา 40) ได้แก่

1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม

2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

3) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                            ค) นักเรียน นักศึกษาที่พึงได้รับการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม

                           1.2) ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

 

              2)  องค์กรที่ทำงานด้านเด็ก ประกอบด้วย

                2.1) หน่วยงานภาครัฐ  ต้องเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

                       2.2) องค์กรภาคเอกชน  ต้องเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจการเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

ลักษณะการให้การสนับสนุน

1) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เนื่องจากประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เนื่องจากถูกทารุณกรรม หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

3) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหรือการดำเนินการอื่น เพื่อประโยชน์ของเด็กโดยตรงในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งการช่วยเหลือเด็กที่พ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงกำหนด

4) การส่งเสริมความประพฤติแก่นักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง

5) การใช้จ่ายในการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกองทุน

6) การใช้จ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ตามคำสั่งศาล

7) การใช้จ่ายเงินในเรื่องอื่น ๆ เพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติของเด็กตามที่คณะกรรมการกำหนด

ประเภทการขอรับการสนับสนุน

1) รายบุคคล  เป็นบุคคล ครอบครัว หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ

– ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

2) รายโครงการ  เป็นหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์

– กรณีองค์กรภาคเอกชน โครงการต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ และไม่สามารถของบประมาณได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

download

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  2. แผ่นพับ
  3. คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
  4. แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial