ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือปฏิบัติงาน

»» การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
»» การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
»» การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
»» การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
»» โครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ
»» การให้บริการเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
»» การเสนอและขออนุมัติโครงการจากแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดตรัง

»» ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

»» ดำเนินการเรื่องร้องเรียน

»» แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.6

»» สถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2558 (pdf)

»» สถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2558 (ebook)

»» 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial