จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.บรรยาย เรื่อง “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ในหัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามลำดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Share: