ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พม.ตรัง

         วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และสำนักงานเคหะจังหวัดตรัง  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พม.ตรัง  ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

แสดงความคิดเห็น

Share: