พม.ตรัง มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ให้เหมาะสมและปลอดภัย

      วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  หลังจากการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วเสร็จ ในพื้นที่ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 2 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.ตรัง หลังละ 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท พร้อมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ   

แสดงความคิดเห็น

Share: