ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

     สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

 

พันธกิจ
  1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 
  4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ
  2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
  4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
ค่านิยมองค์การ
      ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial