ระเบียบข้อกฏหมาย

 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจิรญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2562

มติ ครม. วันที่ 30 เมษายน 2562

มติ ครม. วันที่ 24 เมษายน 2562

มติ ครม. วันที่ 17 เมษายน 2562

มติ ครม. วันที่ 9 เมษายน 2562

มติ ครม. วันที่ 2 เมษายน 2562

มติ ครม. วันที่ 26 มีนาคม 2562

มติ ครม. วันที่ 19 มีนาคม 2562

มติ ครม. วันที่ 12 มีนาคม 2562

มติ ครม. วันที่ 5 มีนาคม 2562

มติ ครม. วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2562

มติ ครม. วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562

มติ ครม. วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562

มติ ครม. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

มติ ครม. วันที่ 29 มกราคม 2562

มติ ครม. วันที่ 15 มกราคม 2562

มติ ครม. วันที่ 8 มกราคม 2562

มติ ครม. วันที่ 2 มกราคม 2562

มติคณะกรรมการฯ

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562

 

 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ความรู้เกี่ยวกับ-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลว. ๒๗ มิ.ย. ๖๐)

 

 
เอกสารที่เกี่ยวกับผู้แสดงความสามรถ ตาม พ.ร.บ.ขอทาน 2559

พ.ร.บ.ขอทาน 2559

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยผู้แสดงความสามารถ

ระเบียบคระกรรมการควบคุมการขอทาน

ใบรับแจ้งของผู้ประสงค์แสดงคว่ามสามารถ

 

 

คำสั่งจังหวัดตรัง

คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 3029_2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 3756_2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

 

 

คำสั่ง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาฯและกลุ่มนโยบายฯ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial