วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน

     

      “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”

 

 

พันธกิจ

      1.พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

      2.สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

      3.พัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบงาน คู่มือ สื่อ และระบบฐานข้อมูลทางสังคม

      4.จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

 

 

ค่านิยมองค์กร

       “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
  4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial