งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ประกอบด้วย

 1. องค์กรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะต้องดำเนินกิจการและการจัดสวัสดิการสังคมมีผลงานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 2. มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือมูลนิธิ หรือสมาคม รับรองผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม3มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 3. มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจำ หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 4. มีการกำหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น การบริการสังคม การศึกษา  สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
 5. มีการกำหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคม เช่น การส่งเสริมการพัฒนา  การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และบำบัดฟื้นฟู
 6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม

เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคำรับรองว่าถูกต้อง
 2. สำเนาข้อบังคับ  หรือระเบียบขององค์กรภาคเอกชน  และรายชื่อคณะกรรมการขององค์กรภาคเอกชน
 3. สำเนารายงานฐานะการเงินซึ่งประธานกรรมการ  หรือหัวหน้าผู้บริหารให้คำรับรอง
 4. รายชื่อคณะกรรมการ
 5. แผนงานโครงการขององค์กรภาคเอกชน
 6. ผลการดำเนินงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 7. เอกสารตามแบบท้ายคำขอรับรองเป็นองค์กสาธารณประโยชน์

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  ประกอบด้วย

 1. มีการดำเนินกิจการและมีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 2. มีที่ทำการตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะขื่นคำขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 3. มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของหรือบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนแรงงาน การรวมกลุ่มอาชีพ
 4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างสม่ำเสมอ
 5. มีการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้ผู้บริการ
 6. องค์กรภาคประชาชนหรือรับมอบฉันทะจากองค์กรภาคประชาชนยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด

เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย

      1 .สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้บริหารองค์กรที่ยื่นคำขอ

 1. สำเนาข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรภาคประชาชน
 2. รายชื่อคณะกรรมการ
 3. สำเนารายงานสถานะการเงินขององค์กรภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะให้คำรับรอง (ถ้ามี)
 4. แผนงานโครงการขององค์กรภาคประชาชนที่จะดำเนินการต่อไป
 5. ผลการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาชนในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 6. รายชื่อคณะกรรมการองค์กรภาคประชาชน       

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. คำขอรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
 2. คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือ สมาคม
 3. คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์-กรณีองค์กรภาคเอกชน
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial