เอกสาร download ของโรงเรียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล  ดังนี้

 

หนังสือขอความร่วมมือจากโรงเรียน

 

1. บัญชีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการจัดสรร
1.1   บัญชีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับจัดสรรของ มัธยม
1.2  บัญชีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับจัดสรรของ เขต 

11.3  บัญชีจำนวนผุ้ประสบปัญหาทางสัคคมที่ได้รับจัดสรรของ เขต 2

 

2. แบบบันทึกข้อมูลและวิธีการสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2.1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (แบบเปล่า)
2.2 ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกฯ
2.3 เอกสารแนบประกอบด้วยการสอบเคส
2.4 แบบบันทึกข้อมูล Power Point
2.5 แบบบันทึกข้อมูล Excel

 

สำหรับไฟล์เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ให้จัดส่งอีเมล  pakorn.p@m-society.go.th หรือ
ส่งทางไลน์ Line ID paio1999 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

แสดงความคิดเห็น

Share: