วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตรัง ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ซึ่งประกอบด้วย

  – พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

  – พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

  โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


Share:เยี่ยมเยียนแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน พร้อมทั้งมอบเงินทุนช่วยเหลือ แม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

          วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายนางจิรพา เรนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ผู้นำท้องที่ เยี่ยมเยียนแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมทั้งมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้าน) ณ พื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

            วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวธนัชชา รักษา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 9 ราย ณ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อ


Share:ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

           วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคม  และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีม One Home จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2565 โดยมายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน  ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


Share:ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พม.ตรัง

         วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และสำนักงานเคหะจังหวัดตรัง  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พม.ตรัง  ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง


Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

          วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 โดยมีนางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธของหน่วยงานภาครัฐ การแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ การสมัครงานของคนพิการ การบริการให้คำแนะนำด้านการศึกษาของคนพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการตัวอย่างจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 มอบใบอนุญาตศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ดีเด่นที่เชื่อมต่อคนพิการ มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น มอบกายอุปกรณ์ได้แก่รถสามล้อโยก การจับฉลากของขวัญ การแสดงของเด็กนักเรียนพิการ การแสดงของคนพิการโดยองค์กรคนพิการ


Share:พม.ตรัง มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ให้เหมาะสมและปลอดภัย

      วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ  หลังจากการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วเสร็จ ในพื้นที่ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 2 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนง.พมจ.ตรัง หลังละ 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท พร้อมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ   


Share:ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบิดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อฯ

        พม.ตรัง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็ก   ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบิดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อฯ  ในพื้นที่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินเคราะห์    ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  และประสานเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ต่อไป


Share:ร่วมโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอหาดสำราญ จำนวน 3 ครอบครัว

         วันเสร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID19 ร่วมกับสภากาชาดไทย และรับมอบประกาศเกียรติบัตร (หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ) โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอหาดสำราญ จำนวน 3 ครอบครัว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial