พม. ตรัง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัคร ขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  นางจิรพา  เรนเรือง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีนายพัทรนันท์  สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียนและคณะครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  จำนวน 105 คน  

 นางสาวโสพิญฐ์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายในการเสริมสร้างอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่  โดยมีภารกิจ สำรวจ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ทางสังคมตลอดจนข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ความเดือดร้อน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหา  ในชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่

          นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รุ่นที่ 3 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน และประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ โดยเนื้อหาการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ จำนวน 5 คลิป  5 บทเรียน  ประกอบด้วย 1. สถานการณ์ทางสังคม  2. แนวคิดและอุดมการณ์ อพม.  3. กฎหมายและสิทธิประชาชน  4. แนวคิดการพัฒนาสังคม  5. การจัดสวัสดิการสังคมและชุมชน  และมีการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเทคนิคและวิธีการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

         สุดท้ายนี้ นางสาวโสพิญฐ์  ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายด้านอาสาสมัครในกลุ่มของเด็กและเยาวชน และวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS  ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA  ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme  หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย


Share:พม. จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ณ จังหวัดตรัง

        วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care)  โดยมีนางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  นางสาวชนภัทร  พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย อาสาสมัคร จิตอาสา บุคคลที่สนใจทั่วไปและคณะผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินงาน 

 นางสาวโสพิญฐ์  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

          นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) โดยเสริมสร้างความรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในการนำนโยบายสู่การดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) อย่างยั่งยืนต่อไป สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนกลไกการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่มีความรับผิดชอบ และมีบทบาทต่อการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเอง โดยผู้เข้าเอาอบรมได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย

         สุดท้ายนี้ นางสาวโสพิญฐ์ ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS  ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA  ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme  หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย


Share:ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พมจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม
ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี สนง.พมจ.ตรัง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตรัง ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 250 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,309 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 84 ราย เป็นเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
  2. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 161 ราย เป็นเงิน 483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  3. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
  4. เงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,309 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)

Share:มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย

       วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย ให้แก่องค์กรสวัสดิการสังคม จำนวน 11 โครงการ 11 องค์กร/หน่วยงาน งบประมาณ 345,316 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


Share:มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงพื้นที่

      วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงพื้นที่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ 6 อปท. งบประมาณ 202,805 บาท(สองแสนสองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


Share:สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง รวมพลังร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

        วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ในการมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางสาวนูรียัน นิเต๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ทั้ง 10 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

        นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรทุนมนุษย์ที่กำลังเติบโต เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การวางรากฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถือเป็นการเริ่มต้นของการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ประกอบด้วยเก่ง ดี มีสุข รวมทั้งต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนพึงมี และการมีจิตสาธารณะ (จิตอาสา) เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

       

        นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรังมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น้อย (อพม.) และสิ่งสำคัญคือให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง มีภาวะความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งทำหน้าที่สอดส่องดูแลผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน หรือต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการทำหน้าที่ประสานส่งต่อข้อมูลแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง

         

         นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้ถือเป็นวัคซีนที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง ในฐานะตัวแทนแกนนำของโรงเรียน หรือแกนนำของเด็กและเยาวชน ขอให้นักเรียนทุกคนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามศักยภาพที่น้องๆ ทุกคนมีในชุมชนของตนเอง หรือชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ทั้งนี้ พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:พม.ตรัง “ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา”

      เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้พบปะกับสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดตรัง พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดตรัง(ห้วยยอด) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงิน 73,025 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมีนางจิตร ศรีเทพ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดตรัง (ห้วยยอด) เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 10 ครอบครัว ได้แก่ คนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา รวมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2566 เป็นเวลา 2 วัน
       นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา ให้สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม
นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่สมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดตรัง (ห้วยยอด) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรม แก้ปัญญาเฉพาะหน้าได้ตอนที่ไก่มีปัญหา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพและรายได้ในครอบครัว
      นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:พม.ตรัง “หนุนเสริมคนพิการ มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย”

            วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พบปะ ให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ และนางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน

            นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม

           นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคนพิการจังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20,679 ราย แยกเป็นเพศชาย จำนวน 11,118 ราย เพศหญิง 9,561 ราย ได้ใช้บริการของกองทุนมาแล้ว จำนวน 2,669 ราย และยังมีข้อผูกพันกับกองทุน จำนวน 1,592 ราย ซึ่งส่วนใหญ่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ขอกู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และอื่นๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการกู้เงินไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ข้อผูกพันตามสัญญาเงินกู้คนพิการ แนวทางการรับชำระเงินกู้คนพิการ แนวทางการปฏิบัติเมื่อตกเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ แนวทางการรับสภาพหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย

          นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ในวันนี้ ได้มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 1,042,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) กระทรวง พม. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้ และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:พม.จังหวัดตรัง หนุนสภาเด็กและเยาวชนร่วมป้องภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อออนไลน์

      ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการ “เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ มุ่งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครู เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินีตรัง ตลอดจนผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง กว่า 60 คนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ทำให้เด็ก เยาวชน และคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ เข้าใจ และรู้เท่าทันภัยจากการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ จากคณะวิทยากรบรรยายที่มีความรู้ ความชำนาญ คลุกคลีอยู่กับงานที่มุ่งป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ในจังหวัดตรังซึ่งดูแลคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากภัยค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่อาจเป็นภัยใกล้ตัวอีกด้วย

          นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดตรัง มีสถานะเป็น “ ทางผ่านและปลายทาง” มีการอพยพแรงงานไทย และต่างประเทศ โดยการเคลื่อนย้ายจากชายแดน หรือจังหวัดใกล้เคียง ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้าถึงทุกคนมากขึ้น อาจทำให้เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครู ตลอดจนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมให้มีความสงบสุข ทุกคนปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ต่อไป

         นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial