ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

   วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ชั้น 1 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จำนวน 391 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856,500 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 54 ราย เป็นเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  2. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 83,000 บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

  3. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

  4. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 260 ราย เป็นเงิน 535,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  5. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 19,500 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Share:ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน กองทุนคุ้มครองเด็ก และมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

  วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2566 และมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว เป็นเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก 28 คน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 186,000 บาท โดยมีนางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง


Share:พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท่าน้ำถ้ำเขาสามบาตร อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


Share:ตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง

         วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้มอบหมายนายภากร พรหมสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวอลิษา เนาวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด ตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยตรวจสถานประกอบการประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ยางพารา แปรรูปไม้ยางพารา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

  1. บริษัท ตรังไม้ยางพารา จำกัด 
  2. บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์ (ตรัง) จำกัด

ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial